Apie

Programa apima visas ugdymo sritis, vaikai patys galės suskurti savo ugdymo planą, (vaikai patys susidarys iš siūlomų veiklų savo 2-12 valandų programą, galės ją keisti, išbandyti naujas sritis) ja siekiama ugdyti bendruosius mokinių gebėjimus:
Verbalinius. Tai kalbiniai sugebėjimai. Ugdysim mokinių gebėjimus argumentuoti, įtikinėti, bendrauti, mokyti. Daug skaitysim, rašysim, mokysimės pasisakyti prieš auditoriją.
Loginius – matematinius ugdysime mąstyti priežasties – pasekmės sąvokomis, formuluoti tezes, vystyti koncepcijas, racionaliai analizuoti procesus bei įvykius.
Erdvinius – vizualinius. Ugdysimės „mąstyti“ vaizdiniais bei erdvinėmis sąvokomis. Kursime fotografuosime, piešime, tapysime, lipdysime, mokysimės išreikšti savo idėjas grafiškai, orientuosimės nepažįstamoje erdvėje bei teritorijoje.
Muzikinius- ritminius. Ugdysime muzikos (įvairių instrumentų pažinimą, jų valdymo principus) ir ritmo suvokimą, muzikos ir šokio sukūrimą bei savo gebėjimų įvertinimą.
Kūno kinestetinius. Šiam gebėjimui priskiriamas sugebėjimas kontroliuoti judesius, lavinti smulkiąją motoriką. Ugdysime koordinaciją per sportą, šokį, judesio raišką, rankdarbius.
Tarpasmeninių santykių (bendravimo). Tai yra sugebėjimas suprasti kitus žmones ir su jais bendradarbiauti. Jis pasireikš kiekviename užsiėmime, kaip mes suprantame savo ir kitų nuotaikas, temperamentą bei poreikius, kaip reaguojame į juos. Mokysimės identifikuotis su kitais ir suprasti pasaulį jų akimis.
Vidinius-asmenybinius. Tai mūsų sugebėjimas suprasti savo pačių vidinį pasaulį. Mokysimės būti nepriklausomais ir visai savarankiškai išsikelti sau tikslus, išanalizuoti save, pagal tai rinktis/keisti veiklos sritis.

Tikslas

Sudaryti sąlygas mokiniams aktyviai dalyvauti įvairioje neformaliojo švietimo veikloje; mokiniams (pagal savo poreikius) ugdytis meninius, sportinius, techninius, kalbinius gebėjimus; stiprinti gebėjimą prisitaikyti aplinkoje, bei formuoti socialaus elgesio įgūdžius.

Uždaviniai

Puoselėti prigimtines menines, sportines ugdytinio galias, atskleisti individualius gebėjimus, talentą per meninę, sportinę ir mokomąją veiklą, siūlyti kuo įvairesnes ugdymo sritis vienoje programoje.
Leisti vaikams pasirinkti/išbandyti/keisti užsiėmimus, siūlyti naujas sritis geriausiai atspindinčias jų poreikius ir interesus; individualizuoti ugdymo programas, sudarant sąlygas ugdytiniams pasirinkti savo polinkius, gebėjimus ir siekius atitinkančią meninio, sportinio ugdymo (choreografijos, dailės, muzikos, teatro, sporto) ir kitų dalykų (etninės kultūros, mokslų, technologijų) programą;
Užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (-si) aplinką; kurti palankų psichologinį mikroklimatą ir ugdymo(-si) edukacinę erdvę; puoselėti demokratiškus bendruomenės santykius.

Visi dirbantis mokytojai yra įgiję aukštąjį, aukštesnįjį išsilavinimą ir turi pedagogo kvalifikaciją, arba įgiję aukštąjį, aukštesnįjį ar vidurinį išsilavinimą, neturintys pedagogo kvalifikacijos, dalyvauja kursuose išklausyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatytą pedagoginių-psichologinių žinių kursą. (Kauno pedagogų kvalifikacijos centro organizuojami kursai).

Vaikų uostas“ ugdys įvairiapusiškas asmenybes.

Šiauliuose jau visai netrukus atsiras dar viena vieta, kur vaikai galės atrasti savo talentus – mieste duris atvers neformalaus ugdymo mokykla „Vaikų uostas“. Daug įvairių būrelių apimsianti įstaiga puoselėja grandiozinius tikslus – leisti mokyklinio amžiaus vaikams išbandyti įvairias veiklas ir suteikti jiems absoliučią laisvę renkantis  užsiėmimus.